Privacy policy

Deze website heldenvandehaven.nl is een initiatief van Matrans Group, Zaltbommelstraat 10, 3089 JK Rotterdam. 

Matrans Group verzamelt van de bezoekers van deze website alleen persoonsgegevens van sollicitanten die zich aanmelden, waarbij de persoonsgegevens volledig en wettelijk worden beschermd. Voor een goede werking van deze website worden functionele en geanonimiseerde analytische cookies gebruikt. Omdat Matrans Group het belangrijk vindt dat er goed wordt omgegaan met de privacy van personen en verantwoordelijk is voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, wordt in deze privacy policy aangegeven hoe zij hier mee omgaan. De bedrijven onder de Matrans Group welke gebruik maken van deze website voeren werkzaamheden uit in de Rotterdamse haven. Bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten verwerken de bedrijven persoonsgegevens van personeel, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Het beleid is erop gericht zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan en de privacy van betrokkenen te waarborgen. De wettelijke kaders die hierbij in acht worden genomen zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, (EU) 679/2016) en de Meldplicht datalekken. Om te voldoen aan de eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens worden door de Matrans Group bij het verwerken van persoonsgegevens de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Transparantie: betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te (laten) corrigeren en/of te (laten) verwijderen, mits dit de mogelijkheid op een juiste dienstverlening niet beperkt;

Rechtmatigheid en behoorlijkheid: Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke- en zorgvuldige wijze verwerkt en gedocumenteerd;

Grondslag en doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt;

Dataminimalisatie: Slechts die persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt;

Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en/of wettelijk is;

Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld door personen met een geheimhoudingsplicht. Er zijn passende en voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen;

Delen met derden: Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden (zoals collega-bedrijven, inleenbedrijven, klanten, dienstverleners, verzekeraars en opleidingsinstituten) zijn goede afspraken gemaakt met desbetreffende partijen over het behoud van vertrouwelijkheid door middel van verwerkersovereenkomsten;

Incidenten: In het geval van een beveiligingsincident met verlies of onrechtmatig gebruik van gevoelige persoonsgegevens tot gevolg worden betrokkenen geïnformeerd, het incident geregistreerd en wordt zo nodig melding gedaan conform de Meldplicht datalekken;

***